Vertebrata PalAsiatica, Vol. 59, 2021

   
   
   
 Issue 1

Additional tsaganomyid, cylindrodontid and ctenodactyloid rodent materials from the Erden Obo section, Erlian Basin (Nei Mongol, China)
LI Qian. Pages 1-18       

Late Miocene mammalian fauna of Halajin Hushu in Nei Mongol, China
QIU Zhu-Ding, WANG Xiao-Ming, LI Qiang, LI Lu, WANG Hong-Jiang, CHEN Hai-Feng. Pages 19-44

Late Miocene micromammalian assemblage of Tuchengzi and its biochronological position in Neogene faunal sequence in central Nei Mongol, China
ZHANG Li-Min, DONG Wei, NI Xi-Jun, LI Qiang. Pages 45-63 
 

New fossils of Late Pleistocene Sus scrofa from Yangjiawan Cave 2, Jiangxi, China
SUN Ji-Jia, ZHANG Bei, CHEN Xi, DENG Li, WEN Jun, TONG Hao-Wen. Pages 64-80


 

Download attachments: